Tunatarwa

Zikirorin Safe da na Yamma – My Novels

 *ZIKIRORIN SAFE DA YAMMA*

Yin sakaci da Azkar din safe da Yamma kamar yin sakaci ne ka bar wata ƙofa da sharri ko cutarwa za su iya isowa gareka!

Ki/Ka yi Azkar din ka kuwa???

-Ayatul kursiyyu (1).

-Qul huwaLLahu Ahad (3×).

-Qul a’udhu bi Rabbil falaq (3×).

-Qul a’udhu bi Rabbin naas (3×).

-Asbahnaa wa asbahal mulku Lillah (Idan da yamma ne kuma: Amsainaa wa amsal mulku Lillah), walhamdu Lillahi, laa ilaaha illaLLahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wahuwa alaa kulli shay’in k’adeer, Rabbi as’aluka khaira maa fi hazal yaumi wa khaira maa ba’adahu, wa a’udhu bika min sharri ma fi hazal yaumi wa sharri maa ba’adahu (da yamma kuma: Rabbi as’aluka khaira ma fi hazihil lailah wa khairi ma ba’adahu, wa a’udhu bika min sharri ma fi hazihil lailati wa sharri ma ba’adahu), Rabbi a’udhu bika minal kasal, wa suu’il kibar, Rabbi a’udhu bika min azabin fin naari, wa azabin fil ƙabar.

DOWNLOAD QUR’AN HAUSA

-Allahumma bika asbahna wa bika amsainaa, wa bika nahyaa, wa bika namuutu wa ilaakan nushuur.

Idan kuma da Yamma ne:

Allahumma bika amsaina wa bika asbahnaa, wa bika nahyaa wabika namuutu wa ilaikal maseer.

-Allahumma Anta Rabbiy laa ilaaha illa Anta, khalaƙtaniy wa ana abduka, wa ana alaa ahdika wa wa’dika mastaɗa’atu, a’udhu bika min sharri ma sana’atu, abuu’u laka bini’matika alayya, wa abuu’u bidhambiy fagfirliy fa’innahu laa yagfiruz dhunuba illa anta.

-Allahumma inniy asbahtu (Idan kuma da yamma ne: Amsaitu) ushhiduka wa ushhidu hamalata Arshika, wa malaa’ikatika wa jamee’i khalƙika, annaka AntaLLaahu laa ilaaha illa Anta wahdaka laa shareeka laka, wa anna Muhammadan abduka wa rasuuluka.

-Hasbiyallahu laa ilaaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil azeem (Sau 7).

-Allahumma inniy as’alukal afwa wal aafiyata fidduniya wal aakhirah, Allahumma inniy as’alukal afwa wal aafiyata fi deeniy wa dunyaya wa ahlee, wa maaliy, Allahummas-tur auraatiy, wa aamin rau’aatiy, Allahummah-fizniy min baini yadayya wa min khalfiy, wa an yameeniy, wa an shimaaliy, wa min fauqiy, wa a’udhu bi azmatika an ugtaala min tahtee.

-Allahumma aalimal gaibi wash-shahaadati faɗiras-Samaawati wal Ardi, Rabba kulli shay’in wa maleekahu, Ashhadu an laa ilaaha illa Anta, a’udhu bika min sharri nafsiy, wa min sharrish-Shaydani wa shirkihi, wa an aƙtarifa ala nafsiy suu’an au a jurrahu ila muslim.

-Bismillahil-laziy la yadurru ma’as-mihi shay’un fil Ardi wala fis-Sama’i, wa huwas-Samee’ul Aleem (3×).

-Radeetu billahi Rabban, wa bil Islaami deenan, wa bi Muhammadin sallalahu alaihi wa sallama nabiyyan (3×)

-Yaa Hayyu Yaa Ƙayyumu bi rahmatika astagithu, aslih li sha’niy kullahu wala Takilniy ila nafsiy ɗarfata ainin.

-Asbahnaa wa asbahal  mulku Lillahi Rabbil aalameen (Idan kuma da yamma ne: Amsainaa wa amsal mulku Lillahi Rabbil aalameen), Allahumma inniy as’aluka khaira hazal yaumi: fat’hahu, wa nasrahu, wa nuurahu wa barakatahu, wa hudaahu, wa a’udhu bika min sharri maa fiyhi wa sharri maa ba’adahu.

-Asbahnaa alaa fid’ratil  Islam, wa alaa kalimatil ikhlaas, wa alaa deeni Nabiyyinaa Muhammad SAW, wa alaa millati Abeenaa Ibraheema haneefan musliman wa maa kaana minal mushrikeen.

-Subhaanallahi wa bi hamdihi (Sau ɗari/100)

-Laa ilaaha illaLLahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa alaa kulli shay’in ƙadeer (Sau goma/10  ko kuma sau ɗaya/1 yayin kasala).

-Laa ilaaha illaLLahu,  wahdahu laa shareeka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa alaa kulli shay’in ƙadeer (Sau ɗari/100 da safe)

-Subhanallahi, wa bi hamdihi adada khalƙihi, wa ridaa nafsihi, wa zinata Arshihi wa midaada kalimaatihi (Sau uku da safe)

-Allahumma inniy as’aluka ilman naafi’an, wa rizƙan ɗayyiban, wa amalan mutak’abbalan (da safe).

-Astagfirullaha wa a tuubu ilaihi (sau ɗari/100 a rana)

-A’udhu bi kalimaatiLLahi taammaati, min sharri maa khalaƙ (Sau uku/3 da yamma).

-Allahumma salli wa sallim alaa nabiyyinaa Muhammad (Sau goma/10).

Leave a Comment

error: Content is protected !!